Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting ACT

Artikel 1 – Definities
1.1 Stichting ACT: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Stichting ACT” de Stichting ACT

1.2 Gebruiker: De persoon met wie Stichting ACT een overeenkomst heeft gesloten en een behandeling

1.3 Diensten: De door Stichting ACT te verlenen diensten zoals beschreven op www.actbehandeling.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het systeem via een browser uitsluitend met het doel de behandeling te volgen.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Stichting ACT en Gebruiker op grond waarvan Stichting ACT aan Gebruiker diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Stichting ACT beheerde apparatuur, programmatuur, schrijfruimte en de website waarmee zij aan Gebruiker de diensten verleent.

1.6 Website: De door Gebruiker gebruikte website van Stichting ACT.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Stichting ACT en op alle met Stichting ACT gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Gebruiker gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van Stichting ACT. Gebruiker kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Stichting ACT is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een
andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Gebruiker de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen zonder dat Stichting ACT tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 Het aanbod van Stichting ACT is vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De overeenkomst tussen Stichting ACT en Gebruiker komt tot stand door te klikken op de knop in de laatste stap van het registratieproces op de website van Stichting ACT.

3.3 Stichting ACT heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële gebruiker te weigeren voor een behandeling.

Artikel 4 – Behandeling
4.1 Stichting ACT verleent aan Gebruiker een behandeling voor een periode van acht weken. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het account op actbehandeling.nl is strikt persoonlijk. Dit houdt in dat alleen Gebruiker daar toegang toe heeft. Gebruiker is niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Gebruiker mag het gebruiksrecht slechts voor zijn eigen doeleinden gebruiken.

4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen. Verstrek het gekozen wachtwoord nooit aan derden.

Artikel 5 – Duur overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van 8 weken.

5.2 Stichting ACT en Gebruiker zijn bevoegd de overeenkomst tussentijds te ontbinden.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds of na afloop worden verlengd.

Artikel 6 – Rechten en plichten Stichting ACT
6.1 Stichting ACT spant zich in om de behandeling continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de behandeling te allen tijde beschikbaar is.

6.2 Stichting ACT behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de behandeling. Stichting ACT zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de behandeling inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

Artikel 7 – Rechten en plichten Gebruiker
7.1 Gebruiker dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen welke aan Gebruiker worden gevraagd tijdens het registratieproces. Gebruiker dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Stichting ACT door te geven.

7.2 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de behandeling en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Stichting ACT mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Gebruiker bij het gebruik van de behandeling:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Gebruiker zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Stichting ACT die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Stichting ACT zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Stichting ACT tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Van de Gebruiker mag een eenmalige vergoeding worden verwacht waardoor toegang van 8 weken wordt verleend tot het gehele behandelpakket.

9.2 Betaling van de vergoeding kan doormiddel van directe overboeking (iDeal, Paypal, Creditcard etc.)

9.3 De vergoeding kan door Gebruiker in termijnen worden betaald.

9.4 Indien Gebruiker de voornemens heeft de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren, dient Gebruiker eerst in overleg te treden met Stichting ACT.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is Stichting ACT bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de behandeling op te schorten zonder jegens Gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Stichting ACT heeft ten alle tijden het recht de behandeling te stoppen of op te schorten als de betaling van de factuur niet tijdig is ontvangen/voldaan.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Stichting ACT staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde behandeling in overeenstemming met wat Gebruiker op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Stichting ACT geleverde behandeling, dan zal Stichting ACT deze gebreken zo snel mogelijk herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Stichting ACT.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Gebruiker opgeslagen informatie op de systemen van Stichting ACT, gebreken als gevolg van handelingen van Gebruiker zelf of van andere gebruikers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Gebruiker.

10.3 Indien Gebruiker het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Gebruiker contact met Stichting ACT opnemen via de contactpagina op de website. Gebruiker krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Stichting ACT. Indien het geschil van Gebruiker gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de behandeling, en met betrekking tot alles wat Stichting ACT ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Stichting ACT. Deze mogen niet gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming.

11.2 De informatie en materialen die op Stichting ACT worden gebruikt, hebben copyright van Stichting ACT, tenzij anders aangegeven.

11.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om de behandeling of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.5 Gebruiker verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de behandeling, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze diensten. Er kan alleen informatie worden gedownload door geregistreerde gebruikers voor persoonlijk gebruik.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De behandelprogramma’s op deze website zijn niet bedoeld voor acute hulpsituaties. Als u dringend hulp nodig heeft, behoort u contact op te nemen met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost, of bel met 112.

12.2 De tests en vragenlijsten op de website zijn bedoeld om symptomen in kaart te brengen, en geeft een indicatie van het soort klacht. Ze stellen geen diagnose.

12.3 Stichting ACT is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.4 De aansprakelijkheid van Stichting ACT jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Gebruiker op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.5 Gebruiker zal Stichting ACT en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Gebruiker van de Diensten.

12.6 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Stichting ACT is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.7 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stichting ACT (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Stichting ACT is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers van Stichting ACT
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Gebruiker benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Stichting ACT onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Stichting ACT afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Stichting ACT tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Stichting ACT door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering
14.1 Alle door Stichting ACT gegeven adviezen, gedeelde kennis en verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Stichting ACT te leveren diensten, zijn geheel vrijblijvend en worden door Stichting ACT verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Stichting ACT verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Stichting ACT is Stichting ACT niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Stichting ACT tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting ACT.

Artikel 15 – Privacy
15.1 Stichting ACT respecteert de privacy van de Gebruiker. Stichting ACT zal de persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Stichting ACT is in te zien. Gebruiker stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

15.2 De uitkomsten van de vragenlijsten die in de programma's zitten worden volledig anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u wenst dat uw data hierin niet worden meegenomen dient u dit zelf aan te geven via de website.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is de rechter te Arnhem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen partijen.

16.3 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ACT aan derden over te dragen. Alleen Stichting ACT is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 17 – Gelinkte websites

17.1 Stichting ACT bevat links naar internet websites die door derde partijen worden beheerd. Deze sites worden niet door Stichting ACT gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

17.2 Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Artikel 17 – Opslag en beveiliging van persoonlijk informatie

17.1 Stichting ACT bewaard persoonlijke informatie op een beveiligde server op een beveiligde plek. Het hele team van Stichting ACT, als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met

17.2 Zowel zijn het hele team van Stichting ACT, als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met onze informatie systemen, door de wet verplicht tot vertrouwelijkheid over elke persoonlijke informatie en/of onderzoeksinformatie die door Stichting ACT worden bewaard.

Artikel 18 – Helpdesk
18.1 Stichting ACT biedt Gebruiker de mogelijkheid om contact op te nemen met een helpdesk. Deze wordt bemand door psychologen en deskundigen met een technische achtergrond.

18.2 De helpdesk beantwoordt eenvoudige vragen, en gaat nooit over tot behandeling.

18.3 Wanneer er behoefte is aan meer begeleiding, kan Gebruiker dit kenbaar maken bij Stichting ACT. Stichting ACT zal een suggestie voor doorverwijzen doen. De genoemde partij zorgt vervolgens voor Gebruiker een gepaste begeleiding.

Artikel 19 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ACT Behandeling
Simon Stevinweg 20
6827BT Arnhem
actbehandeling@gmail.com
06-41483841
70745587
BTW Nr. 176749500B04

Artikel 20 - Klachtenprocedure

"We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar actbehandeling@gmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."